Verksamhetens inriktning
Verksamhetens inriktning:


Vår inriktning på förskolan är hälsa och livsstil med utgångspunkt från förskolans läroplan Lpfö- 98, reviderad 2010

Utifrån denna görs årligen en verksamhetsplan, grovplanering och utvärdering av verksamheten.


Daglig utevistelse när vädret så medger med rörelse och lek, glädje, nyfikenhet och skratt kännetecknar vår hälsoförskola.


* Arbetar dagligen med barnens språkutveckling.

* Vistas ute så ofta det är möjligt.

* Arbetar med en hållbar utveckling

* Arbetar med skapande verksamhet

* Stärker och uppmuntrar barnen till lek och rörelse dagligen.

* Utforskar enkel teknik, matematik och naturkunskap

* Vi vill ge barnen en bra grund för sunda och goda matvanor.

* Vi serverar bra hälsosam mat.